خدمات ما

دکتر بهروز هاشمی درزمینه مشاوره‌های فردی، اجتماعی و شغلی در موارد زیر آماده خدمتگزاری می‌باشد.

خدمات ما

دکتر بهروز هاشمی درزمینه مشاوره‌های فردی، اجتماعی و شغلی در موارد زیر آماده خدمتگزاری می‌باشد.